Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

§1 DEFINICJE

Zwroty użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN – niniejszy regulamin,
Serwis Internetowy – strona internetowa pod adresem http://www.fotojagoda.pl , której administratorem jest Zakręcone Koroneczki Piotr Kazula 43-180 Orzesze, Jeziorska 16B NIP 9691310095 Regon 365332179
Klient – oznacza osobę (podmiot), który korzysta z Serwisu Internetowego i na rzecz którego są lub mogą być świadczone usługi, co do których umowa zostaje zawarta za pośrednictwem Serwisu Internetowego,
Fotograf – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Zakręcone Koroneczki Piotr Kazula z siedzibą Jeziorska 16B NIP 9691310095 Regon 365332179.

§2 WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG
1. Treści o charakterze handlowym zawarte na stronie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny Usług na stronie Serwisu Internetowego podane są w polskich złotych i zawierają podatki ale nie zawierają kosztów dojazdu na sesję do miejsca oddalonego o więcej niż 30 km od Fotografa, chyba że z informacji przy niej wynika coś innego. O kosztach dojazdu Klient jest informowany podczas procedury składania Zamówienia ale przed definitywnym jego złożeniem.
3. Zawarcie umowy następuje poprzez podpisanie.
4. Zawarcie umowy zobowiązuje Klienta do dokonania zapłaty zadatku przy podpisaniu umowy za zakupioną Usługę, nie później niż w terminie 48 godzin od jej zawarcia w wysokości nie większej niż 30% (ustalane indywidualnie w
zależności od wybranego pakietu), po tym terminie Fotograf jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Pozostałą część ceny usług Klient jest zobowiązany zapłacić w dniu wykonania sesji fotograficznej, Fotograf akceptuje następujące formy płatności:
– gotówka
– przelew tradycyjny
5. O możliwych formach płatności Klient jest informowany na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
6. VOUCHER – Termin sesji rezerwowany jest po ustaleniu – fotograf – klient – Termin rezerwacji powinien zostać potwierdzony sms-em lub e-mailem. Voucher przepada jeśli klient nie zjawi się na sesji w wyznaczonym terminie lub nie poinformuje o sytuacji minimum 3 dni przed planowaną sesją. Voucher nie jest wymienny na gotówkę lub inne produkty. Wartości voucher’a nie odliczamy od sesji będącej w toku, ani już umówionej przed jego otrzymaniem. Można natomiast zmienić charakter sesji jeśli jest ona w niżej lub tej samej kwocie na jaką został wypisany voucher, jednak nie może to być pakiet wyższy. Różnica w cenie nie zostaje zwrócona.
7. Zdjęcia w ciągu 15 dni roboczych wysyłane są w zmniejszonej jakości, w formie galerii do podglądu przez portal zalamo.pl, na podany poniżej adres email, po wstępnej selekcji zdjęć przez fotografa. Klienci wybierają fotografie, które najbardziej im się podobają z możliwością dokupienia dodatkowych ujęć jako dodatkowe. Galeria aktywna jest przez okres 7 dni, stworzenie nowej galerii po jej dezaktywacji jest możliwe za uiszczeniem opłaty w kwocie 25 zł.
8. Miniatury służą tylko i wyłącznie do podglądu i wyboru zdjęć, ich pobieranie i/lub zapisywanie i/lub udostępnianie jest zabronione.
9. Fotograf nie ma obowiązku przechowywania niewybranych zdjęć jak również tych wybranych przez klienta. Przekazując zdjęcia klientowi ma prawo usunąć je ze swoich dysków. Po upływie 7 dni od daty wydania gotowego pakietu galeria zostanie usunięta.
10. Podczas sesji zdjęciowej Klient oraz Uczestnicy sesji akceptują zakaz wykonywania zdjęć własnym sprzętem – telefonem, tabletem, aparatem, etc oraz publikację ich w mediach społecznościowych itp. W przeciwnym wypadku sesja zostaje przerwana, zadatek nie będzie zwrócony.
11. Spóźnienie na sesję skraca czas całkowity sesji lub może się nie odbyć jeśli pozostały czas będzie zbyt krótki i nie pozwoli na jej wykonanie. W takim przypadku wpłacony zadatek przepada.
12. Koszt wejściówek/biletów na sesję w miejscach płatnych pokrywa klient. W zależności od miejsca wykonywanej sesji-powyżej 30km od miejsca siedziby firmy-należy doliczyć koszt dojazdu (1 za 1km) lub zapewnić transport.
13. Fotograf nie jest grafikiem i nie wykonuje fotomontaży na życzenie klienta ani grafiki, nie tworzy postaci czy elementów ciała, nie dorabia elementów na zdjęciu etc. Klienci zdają sobie też sprawę, że każda sesja jest wykonywana w innych warunkach i fotograf mimo tych samych rekwizytów nie jest w stanie skopiować identycznie raz zrobionego przez siebie zdjęcia. Klienci przeczytali starannie opis sesji, która ich interesuje i wiedzą czego mogą się spodziewać podczas sesji oraz co dostaną w ramach wykupionej sesji. Po zaakceptowaniu zdjęć i odbiorze płyty nie będą domagać się korekt zdjęć (zmiany kolorystyki, kadrowania, retuszu, innego montażu etc).
14. Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wydruki – odbitki w innych fotolabach, z którymi nie współpracuje, a które mogą niekorzystnie wpływać na jakość ostateczną zdjęć. Wszelkie wydruki należy porównać z tymi które Klient otrzymuje od fotografa.
15. Za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich rodzice dotyczy to stylizacji, ubioru, sprzętu fotograficznego. Zapewniając maksimum bezpieczeństwa w trakcie sesji proszę rodziców o czynny udział w sesji i asekurację nawet w bezpiecznych pozach przy sesjach dziecięcych. Klient
zgłaszając się na sesję ponosi odpowiedzialność w przypadku wyrządzenia szkody przez dziecko znajdujące się pod jego opieką i ponosi wszelkie koszty związane z ich naprawą na podstawie wystawionej faktury. Klient bierze odpowiedzialność za zdrowie osób uczestniczących w sesji oraz fotografa w związku z czym sesje w których którykolwiek członek rodziny byłby chory zostają przesunięte, aby nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu osób trzecich.
16. Przekazanie zdjęć nastąpi w formie papierowej lub elektronicznej ( w zależności od wybranego pakietu) w terminie do 60 dni od dnia ich wykonania, w miejscu ustalonym przez Strony. W przypadku wyboru dodatkowych produktów termin ten może ulec wydłużeniu ale nie musi. Fotograf nie przekazuje plików w stanie surowym RAW.
17. Plener wykonywany w inny dzień niż dzień ślubu lub innej uroczystości bez dodatkowych opłat może się odbyć w odległości do 30km od miejsca siedziby Fotografa.
18. Fotograf zrealizuje dzieło przy użyciu własnych narzędzi i na własnych materiałach. Fotograf oświadcza również, że wykona fotografie z najwyższą starannością i na poziomie technicznym właściwym dla tego rodzaju dzieł (nawet w przypadku kiedy niezbędne jest zastępstwo) na poziomie porównywalnym do widocznego w portfolio i galeriach umieszczonych w Serwisie Internetowym. Fotografie dostarczone jako produkt finalny nie podlegają reklamacjom, zażaleniom ani innym roszczeniom tego typu wobec fotografa. Rezerwując udział w sesji zdjęciowej klient oświadcza, że zapoznał się z dorobkiem artystycznym fotografa i w pełni akceptuje formę i styl przez niego prezentowane.
19. Fotograf wyraża zgodę na obecność podczas uroczystości innych fotografów, jak i kamerzysty (jednocześnie, w przypadku obecności innych wykonawców, Fotograf nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wykonania odpowiednich ujęć, spowodowanych przez wyżej wymienione osoby, jak również inne osoby uwieczniające uroczystość).
20. Fotograf nie bierze odpowiedzialności za brak zdjęć z kluczowych momentów uroczystości będących wynikiem działania osób trzecich utrudniających pracę Administratora.
21. Fotograf podczas wykonywania zlecenia nie będzie spożywał napojów alkoholowych.
22. Jeżeli zlecenie dotyczy sesji fotograficznej z uroczystości ślubnej lub innej imprezy trwającej ponad 6 godzin, Klient jest zobowiązany do zapewnienia fotografowi dostępu do prądu (kontaktu z uziemieniem).
23. Jeżeli zlecenie dotyczy sesji fotograficznej z uroczystości ślubnej lub innej imprezy trwającej ponad 6 godzin, Klient jest zobowiązany do zapewnienia fotografowi zimnych oraz ciepłych napojów oraz minimum jednego ciepłego posiłku.
24. Klient jest zobowiązany zapewnić fotografowi nocleg, jeśli miejsce uroczystości przekracza 70km od siedziby Fotografa.
25. Klient jest zobowiązany do zapewnienia fotografowi miejsca parkingowego przez cały okres realizacji usługi.
26. Klient odpowiada za uszkodzenia lub utratę sprzętu fotograficznego powstałe z jego winy jak również poręcza za szkody wyrządzone przez osoby przez niego zaproszone.

§3 DODATKOWE USŁUGI
1. W związku z zawarciem umowy realizacji sesji zdjęciowej Strony mogą zawrzeć dodatkową umowę, której przedmiotem będzie wykorzystanie wizerunku Klienta uwiecznionego na zdjęciach w celach marketingowych oraz reklamowych.
2. Zawarcie umowy, o której mowa w §4 ust. 1 powyżej nie jest obligatoryjne i zależy od dobrej woli Klienta.

§4 ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny nie później niż 3 dni przed sesją w przypadku sesji ciążowych, rodzinnych, dziecięcych, lifestylowych, urodzinowych, kobiecych, męskich, narzeczeńskich, komunijnych, ślubnych plenerów oraz Chrztów, natomiast 3 miesiące przed reportażem ślubnym i komunijnym.
2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili zawarcia umowy tj. podpisania umowy przez obie strony. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Fotografowi pisemne oświadczenie o odstąpieniu na adres Zakręcone Koroneczki Piotr Kazula 43-180 Orzesze, Jeziorska 16B. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub drogą mailową na adres info@fotojagoda.pl.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
4. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Fotograf przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
5. Fotograf ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności..
6. Fotograf dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA W ZAKRESIE ZAMIESZCZANYCH PRZEZ NIEGO TREŚCI
3. Klient nie jest uprawniony do:
a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b) zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b) naruszać jakiegolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d) pozostawać w sprzeczności z interesem Fotografa
e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §2 Regulaminu, Fotograf zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §2 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Fotograf nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Fotografa umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Fotograf ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Fotograf ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5. Fotograf zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Fotografa do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018.

Copyrighted Image